C-TPAT Program (Custom-Trade Partnership Against Terrorism)

การฝึกอบรม โครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกากับภาคเอกชนเพื่อปกป้อง
การค้าที่ไม่ถูกกฎหมาย และการเสริมสร้างการป้องกันภัยจากการก่อการร้าย

องค์กรใดบ้างต้องใช้มาตรฐาน C-TPAT
องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐาน C-TPAT
ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกรรมการส่งออก
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาดังนี้
• ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
• ธุรกิจนำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
• ธุรกิจขนส่งทางเรือ อากาศ ภาคพื้นดิน
• ธุรกิจบริหารคลังสินค้าและลอจิสติกส์

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความมั่นใจประเด็นเรื่องความปลอดภัย
• ศุุลกากรสหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการการจูงใจโดยให้สิทธิประโยชน์ เช่น
• การลดการตรวจสินค้า
• การมีโอกาสได้รับการตรวจสอบโดยใช้กระบวนการทางบัญชี (Accountbase processes) แทน หรือการเน้นให้ตนเองทำหน้าที่ตรวจสอบแทนการตรวจสอบของศุลกากรโดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ C-TPAT คือ ผู้นำเข้าสินค้าไปยังอเมริกาตัวแทนออกของ ผู้ขนส่งทางเรือ รถไฟ เครื่องบิน ผู้ผลิตที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาผู้สนใจเข้าร่วมจะต้องยื่นเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ CBP บังคับและศุลกากรสหรัฐอเมริการจะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบ
หลักสูตรการฝึกอบรม 1 วัน
• C-TPAT Project เบื้องต้น
• วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
• การเข้าร่วมโครงการทำอย่างไร
• การเตรียมตัวก่อนการยื่นขออนุญาตทาง Internet
• ข้อกำหนด C-TPAT
• การประเมินความเสี่ยง 5 ขั้นตามที่ CBP กำหนด
• การจัดเตรียมเอกสารระบบ C-TPAT
• กระบวนการตรวจสอบเพื่อ Certify โดยศุลกากร
• มาตรฐานที่ใช่อ้างอิงในการ Seal ตู้คอนเทนเนอร์ ISO 17712

โดย คุณอุเทน เข้มขัน
คุณปัทมา เข็มแก้ว

วันที่

10/02/2018

ราคา

3000

Spread the love