เรียนรู้สมรรถนะอย่างง่ายสำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 3/2561 (Learning Competency for New HR#3/2018)

Competency หรือสมรรถนะ เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมนำมาดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานเพื่อใหัมั่นใจว่าองค์กรจะสรรหาคนอย่างที่ใช่ พัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และบริหารประเมินผลงานอย่างมีทิศทาง แต่ก็พบว่าในองค์กรจำนวนไม่น้อยผู้ปฏิบัติงาน HR ยังขาดความเข้าใจทั้งในพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ Competency ในงานจริง!!!

หัวข้อเรียนรู้ :
++ ทำไมองค์กรควรใช้ Competency
++ ความหมายเกี่ยวกับ Competency
>> ความหมายของ Competency
>> ประเภทของ Competency
>> ระดับและแนวทางการแบ่งระดับของ Competency
>> ตัวชี้วัดพฤติกรรมหรือตัวชี้วัดหลัก
>> ระดับที่คาดหวังและการกำหนดระดับที่คาดหวัง
++ การใช้ Competency ใน 4 ขอบข่ายงานหลักของ HR
>> งานสรรหาบุคลากร
>> งานพัฒนาบุคลากร
>> งานวางแผนเส้นทางการเจริญเติบโตในอาชีพ
>> งานบริหาร / ประเมินผลการปฏิบัติงาน
++ แนวทางการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับหน่วยงาน Buy-in เมื่อต้องปรับใช้ Competency
++ สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะใช้ Competency ในองค์กร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่าาง พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุกิจขนาด SME
– HR Manager/ Supervisor
– HR Officer (HRM/HRD)
– ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
HR Manager/ Supervisor, HR Officer (HRM/HRD), ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าบริการอบรม : 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,106.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 3,016.-บาท)

วันที่

09/28/2018

ราคา

2900

Spread the love