เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 3 (Workforce Analysis Workshop)

การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่HRจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้ มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง !!!

หัวข้อเรียนรู้ :
++ ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน
++ เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน
++ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม
++ การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
++ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง
++ ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง
++ ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน
++ ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี
++ ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน
++ ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทาง แก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษา

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน พร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาดSME

– ผู้จัดการทุกสายงาน

– หัวหน้างานทุกสายงาน

– ผู้สนใจทั่วไป

== จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม Prime Central Station Bangkok (หัวลำโพง) ==

ค่าบริการอบรมหลักสูตร : 3,400.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)
โปรโมชั่นพิเศษ.! มา 3 ท่านขึ้นไปรับส่วนลด 200.-บาท/ต่อท่าน.!!

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : >> คุณสุธาสินี (อ้น)
โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
อีเมลล์ : ptccontactt@gmail.com
ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th