นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (หลักสูตร 1วัน) Professional HRD Officer

รายละเอียด

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ :
+ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
+ เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
+ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้ 70 : 20 : 10 Model, Mobile Learning, Action Learning และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
+ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ
+ แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนา ในเรื่อง
– การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร
– การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
– การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณ และประเมินวิทยากร
– การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน
– การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล
+ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
– HRD Manager
– Supervisor
– HRD Officer
– ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล

= = = จัดอบรมในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม Prime Central Station Bangkok = = =

ค่าบริการอบรมหลักสูตร : 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,103.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เหลือชำระยอด 3,016.-บาท)
พิเศษ!!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันทีท่านละ 200.-บาท

สำรองที่นั่งได้ที่ :>> คุณสุธาสินี (อ้น)
โทรศัพท์ : 089-677-6047, 092-431-6631
อีเมลล์ : ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

09/25/2018

ราคา

2900

Spread the love