เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource Officer)

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HR หรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคคล มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์ งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม งานค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงานและเข้าใจองค์กร
การอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
ใครควรเข้า (Who Should Attend) ??
พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ
พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร

หัวข้อเรียนรู้ :
@ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
@ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารปรารถนา
@ คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
@ รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่
@ Services Mindในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
@ การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ
@ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานHRที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง
– งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
– งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง
– งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง
– การจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
– งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป
– สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่ควรรู้
– การประชาสัมพันธ์ในงานด้านHR
– เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาด การมาสาย การลาออก และอื่น ๆ
– การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร
– เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้
– สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
@ คำถามคำตอบ

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
– เจ้าหน้าที่ HR มือใหม่และมืออาชีพ
– ผู้สนใจทั่วไป

………………………………………………………..

== จัดฝึกอบรมในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 (ระหว่าง09.00-16.30 น.) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ค่าบริการอบรมหลักสูตร 3,400.-บาทต่อท่าน (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)

ราคา

3400

Spread the love