ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม
Excellence in the Great Manager and Strong Leadership

วัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
• ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ/ ผู้บริหารฝ่ายขาย/หัวหน้างานบรรลุผลการพัฒนาโดยการพัฒนาทั้งการวัดและการฝึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• สร้างและกระตุ้นความมุ่งมั่นในหมู่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมรวมถึงฝ่ายขายสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขา
• พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทีมงานทีมงานฝ่ายขายเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและกำหนดทิศทางสำหรับอนาคต
• พัฒนาความเป็นผู้นำและการจัดการความแตกต่างและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญทั้งในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

บทนำ
หลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายเพราะมาจากการโปรโมทพวกเขาจากคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในฝ่าย หรือ นักขายที่ขายเก่งที่สุด!!!! แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมันแตกต่างกันมากกับการขายเก่ง หรือทำงานในฝ่ายงานนั้นๆได้ดี กับการควบคุมทีมงานให้ถึงเป้าหมาย มันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่านั้น

ในหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการของผู้จัดการ และหัวหน้าทีมงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีกำกับคนในทีมของตน วิธีการทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและมีความรับผิดชอบเพื่อให้ทีมไม่เพียง แต่ตอบสนองตามเป้าหมายการทำงานเท่านั้นแต่ยังพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว

คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเป็นผู้นำทีมงาน และเทคนิค
ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การบริหารจัดการทีมงานเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมาย

หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการเป็นผู้นำทีม
• การจัดการกับความขัดแย้ง
• ทักษะการมอบอำนาจ
• การดำเนินการที่สำคัญและหลักการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลและทีมต่อผลลัพธ์
• ทักษะการตัดสินใจ
• ทักษะการเป็นผู้นำและการวางแผนของทีม
• การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ทักษะเชิงกลยุทธ์
• ทักษะการบริหารจัดการโครงการ
• การจัดการเวลาส่วนบุคคลและทีมงาน
• กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมและพัฒนาแผน

ทักษะการพัฒนาทีมงาน
• ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของทีม การประเมินผล และ KPIs
• พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
• พัฒนาความมั่นใจและความคิดในเชิงบวก
• การสรรหาผู้มีศักยภาพและวางแผนสืบทอดการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการจัดการและการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีม สร้างวัฒนธรรมแห่งแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ

ราคา
ราคา 5,900 บาท ( ราคานี้ไม่รวม แวต) / พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 15 ก.ย. 61 ลดเหลือท่านละ 5,000 (ไม่รวมแวต)
พร้อมของว่างในระหว่างการอบรม และ อาหารกลางวันที่ Fuji Restuarant (หรือเทียบเท่า )
วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00
COLAB ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนน สีลม บางรัก กทม
การติดต่อ
Tel : 099-0323264
Line ID: EXCADCENTER
Facebook : https://www.facebook.com/drkritsadanurakkhe

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมฝ่ายขายและการตลาด , ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้ทักษะในการเป็นผู้นำทีมงานในการดำเนินงาน , , เจ้าของกิจการที่ต้องใช้ทักษะในการเป็นผู้นำในการดำเนินงานและผู้สนใจเข้ารับการอบรม

Keyword
ทักษะการเป็นผู้นำ ผู้จัดการที่ดี การบริหารทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะเชิงกลยุทธ์ ทักษะการวางแผน
วิทยากร
อาจารย์ กฤษดา นุรักษ์เข
การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•Strategic HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation
Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing

ประสบการณ์ทำงาน
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย
• วิทยากรอบรม บจก.ไทยกูลิโกะ
• Coach the Coach บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
• วิทยากรอบรม บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี่
• วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา

หัวข้อการบรรยาย
• การบริหารจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ ( Modern Trade Management )
• การบริหารช่องทางและตัวแทนการจัดจำหน่าย ( Traditional Trade Management )
• ทักษะและเทคนิคการพรีเซนต์เพื่อสร้างยอดขาย (Technical & Skill : Presentation for Up-Selling)
• 8 Step Sales Call
• Sales Negotiation Skill & Technic
• Key Account Management
• Leadership for Sales Manager
• Strategic Planning & MARCOM for Sales
• Sales Analysis and Planning by PIVOT
• Coach the Coach
• Category Management
• Communication for Selling skill

วันที่

10/02/2018

ราคา

5900

Spread the love