พรีเซนเทชั่น เพื่อการขายยุค4.0 เทคนิคและทักษะ Technical & Skill Presentation for Up-Selling 4.0

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นพัฒนาและใช้พรีเซนเทชั่นเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยรู้หลักการและทดลองปฏิบัติจริง
บทนำ
หนึ่งในข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอ/การขาย มักจะเป็นการพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนอย่างเดียว เป็นการใช้งานนำเสนอทั่วไป และมักจะกล่าวถึงสิ่งเดียวกันในงานนำเสนอทุกครั้ง และหวังว่าบางสิ่งบางอย่างในงานนำเสนอของพวกเราจะดึงดูดลูกค้าที่คาดหวัง แต่สุดท้ายมักจะไม่ได้ผล!!!
คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการใช้พรีเซนต์เทชั่นเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่ที่ทรงคุณค่า และได้ผล
ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การนำเสนอเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้น
หัวข้อในการสัมมนาและเทรนนิ่ง
1.แนวคิดทฤษฎีและหลักการ ของการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่
2.หลักการในการจัดทำพรีเซนเทชั่น ผสานสื่อผสมประเภทต่างๆนอกเหนือจากพรีเซนเทชั่น
3.เทคนิคการทำพรีเซนเทชั่นและการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
4.การทำเวิร์คช็อป ทดลองปฏิบัติจริง
5.ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับการจัดทำพรีเซนเทชั่นในปัจจุบัน

ราคา
ราคา 5,900 บาท ( ราคานี้ไม่รวม แวต) / สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 ก.ย. 61 ลดเหลือท่านละ 5,000 บาท ( ไม่รวม แวต)
พร้อมของว่างและอาหารกลางวันที่ Fuji Restuarant (หรือเทียบเท่า )

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00
COLAB
ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนน สีลม บางรัก
กทม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่ใช้งานพรีเซนต์เทชั่นในการนำเสนองาน
Key Account / ผู้เกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

อาจารย์ กฤษดา นุรักษ์เข
การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•Strategic HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation
Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing

ประสบการณ์ทำงาน
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย
• วิทยากรอบรม บจก.ไทยกูลิโกะ
• Coach the Coach บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
• วิทยากรอบรม บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี่
• วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา

หัวข้อการบรรยาย

• การบริหารจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ ( Modern Trade Management )
• การบริหารช่องทางและตัวแทนการจัดจำหน่าย ( Traditional Trade Management )
• ทักษะและเทคนิคการพรีเซนต์เพื่อสร้างยอดขาย (Technical & Skill : Presentation for Up-Selling)
• 8 Step Sales Call
• Sales Negotiation Skill & Technic
• Key Account Management
• Leadership for Sales Manager
• Strategic Planning & MARCOM for Sales
• Sales Analysis and Planning by PIVOT
• Coach the Coach
• Category Management
• Communication for Selling skill

วันที่

09/27/2018

ราคา

5900

Spread the love