เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ รุ่นที่ 14 (HR Aspects for New HR)

หลักสูตรที่สรุปขอบข่ายงานสำคัญของ hr มาให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจงานด้านบุคลากรมากยิ่งขึ้น ภายในเวลาเพียยง 2 วันที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนเป็น hr มืออาชีพ!

== อบรมในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 19-20 ตุลาคม 2561 (หลักสูตร 2 วัน) สถานที่โรงแรม Prime Central Station Bangkok – หัวลำโพง ==

หัวข้อการเรียนรู้ :

วันที่ 1 : วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (เวลา 09.00-16.00 น.) วิทยากร อ.ชัชวาลอรวงศ์ศุภทัต

+ การบริหารกำลังคนและการสรรหาเชิงรุก
> พื้นฐานการวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning)
> พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Analysis)
> กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก

+ เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ
> รูปแบบของการสัมภาาณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์
> เทคนิคในการแบ่งเวลาสัมภาษณ์
> เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
> แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างได้ผล

+ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
> พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
> แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม
> การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking

+ Competency กับงาน HR
> ความหมายของ Competency
> คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล
> ประเภทและการแบ่งระดับ Competency
> ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารพัฒนาบุคลากร

วันที่ 2 : วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 (เวลา 09.00-16.00 น.) วิทยากร อ.อดิศร ใจบุญ

+ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
> ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
> การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
> การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว “นิ่ง”
> ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management
> ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Magement

+ การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
> หน้าที่งานของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
> การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน
> การปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่อิงกับผลงาน
> การสำรวจเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี กับการนำมาใช้งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

+ ถาม-ตอบ กฎหมายแรงงานพื้นฐาน
> ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือที่ได้ผลจริง
> เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
> ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน

………………………………………………

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
– เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหล่ง

อ.อดิศร ใจบุญ
วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้กับพนักงาน

ค่าบริการอบรม 6,900.-บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,383.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 7,176.-บาท)
ฟรี!!! หนังสือ “สัมภาษณ์ด้วย BBI/CBI ให้ทรงประสิทธิผล” ทุกท่านที่เข้าอบรม

วันที่

10/19/2018

ราคา

6900

Spread the love