From Good to Great Manager (วันที่ 27 ก.ย.61)

++ Key Contents ++

1. จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ได้อย่างไร

2. Change to great: Update Paradigm Management
• ผู้นำกับการการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร
• แนวคิดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
• วัฒนธรรมองค์กร : ค่านิยมองค์กรและการประยุกต์ใช้ (Knowledge & Information : Implementation)

3. Leadership 4.0: Competencies for Great Manager
• ประเมินคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นำ (ทดสอบภาวะผู้นำในตนเอง)
• Vision และการพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างการยอมรับ : Digital Leadership
• Power เพื่อการควบคุมคน (ให้คุณ : ให้โทษ)
• จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ
• ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน (Boomer – Gen X – Gen Y – Gen Z)

4. From Good to Great with Coaching – Mentoring – Counseling
• Coaching : เพื่อวิเคราะห์ – พัฒนา – ทำงานได้
• Mentoring : เพื่อการปรับตัว
• Counseling : จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา

5. ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร Great Manager

++ Key Benefits ++

1.แนวคิดการบริหารงานยุคใหม่ สำหรับผู้นำยุค 4.0 แนวทางการพัฒนาตนเอง

2.สร้างการเปลี่ยนแปลงและการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง

3.การบริหารคนต่างวัย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

4.ทำการประเมินผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

 

วันที่

09/27/2018

ราคา

6800

Spread the love