หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

The New Way of Marketing Communication

วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด (วันที่ 14 ก.ย.61)

Key Contents
1. แนวคิดและการประยุกต์ใช้จากการตลาดดั้งเดิมสู่ Marketing 4.0 ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด พฤติกรรมของผู้บริโภค (Media Consumption) ในแง่มุมต่างๆ ผ่านกระบวนการกิจกรรม Exercise Process ความหมายของการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคการตลาด 4.0 มุมมองของนักการตลาดที่มองคนเป็ศูนย์กลาง (Human Centric) รวมถึงการเลือกสื่อทางการตลาดให้ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร

2. วิวัฒนาการแห่งอำนาจของลูกค้าด้วย AIDA Model สู่ 5A Model
ท่านจะได้เรียนรู้ถึง AIDA Model สู่ Customer Journey ทั้งแบบ Online และ Offline โดยใช้หลัก 5A Model(Aware,Appeal,Ask,Act,Advocate) เพื่อมัดใจลูกค้าให้จดจำ ซื้อซ้ำ บอกต่อเกิดความประทับใจอย่างยั่งยืน

3.การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล ท่านจะได้เข้าใจถึงพลังแห่งวิสัยทัศน์ การสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 รูปลักษณ์ของแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ดิจิทัลโดยคำนึงถึงโลกปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ

4.กลยุทธ์ของสื่อยุคใหม่ ท่านจะเข้าใจถึงสื่อยุคใหม่ และประเภทของสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ Paid Media (สื่อที่ใช้เงินสื่อ) Earned Media (สื่อที่ได้มฟรี) Owned Media (สื่อของเราเอง) ซึ่งสามารถนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ทางการตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอีกด้วย

5.เคล็ดลับของการเข้าถึง Consumer Media และ Online Community ท่านจะได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของสื่อผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆ กระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิมสู่กระบวนการสื่อสารแบบใหม่ที่ไฉไลกว่เดิมผ่านชุมชนออนไลน์

6. Content Marketing Approach หัวใจทางการตลาดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจในสินค้า ท่านควรมีกลยุทธ์สร้าง Content Marketing ไมว่าจะเป็นเครื่องมือยุคใหม่ในการสร้าง Content Marketing ด้วยหลัก 3 W (Work,Wow,Wise) แนวทางการสร้างContentMarketing 10 รูปแบบ เช่น การสร้างเนื้อหาโดยใช้คาแรกเตอร์เป็นหลัก การสร้างเนื้อหาแนวรีวิวผลิตภัณฑ์หรือบริการและการสร้าง Content Marketing ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ เป็นต้น รวมถึง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการผสผสานสื่อทางการตลาด การตลาดแบบไวรัสที่กระจายเนื้อหาอย่างรวดเร็ว และวิธีการออกแบบ Content Marketing เพื่อสร้างควาเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้า

7.การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล ท่านจะได้เรียนรู้ถึง IMC 4.0 การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) และทำการ Mapping เครื่องมือ สื่อสารการตลาต่างๆ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ทั้งแบบ Push Media และ Pull Media รวมถึงการวิเคราะห์

8.ค้นหา Influencer และ Social Network ที่ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงสื่อ Social Network ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า การแบ่งปัน Content ผ่านทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ ที่ใหบริการ Social Network ในรูปแบบ Offline และ Online รวมถึงการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ความแตกต่างระหว่าง SEO และSEM เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด

9.การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่ ท่านจะได้รู้วิธีการออกแบบ กำหนดกรอบความคิด กระบวนการคิดที่สำคัญสำหรับการสื่อการทางการตลาดด้วยวิถีใหม่ ผ่านกรณีศึกษาและแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีที่สุด

10.แนวทางการปฏิบัติเพื่อสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่ ท่านจะได้รับเครื่องมือยุคใหม่มาปรับใช้ในการตั้งโจทย์ โดยมีแหล่งที่มา มีข้อมูล มีเหตุผล จากนั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์มออกแบบสร้าง Content Marketing และเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงลงมือปฏิบัติตามแผนงานให้เกิดคุณค่าสำหรับกาสื่อสารทางการตลาดอย่างแท้จริง

วันที่

09/14/2018

ราคา

6800

Spread the love