กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ (วันที่ 21 ก.ย.61)

Key Contents

1. Update กฎหมายแรงงานใหม่ – คดีแรงงานใหม่ ที่ควรรู้

2. รู้ไว้ใช้เป็น : กฎหมายแรงงาน – เครื่องมือสร้างความสำเร็จในองค์กร
• ภาพรวมกฎหมายแรงงาน ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร
• หลักการ แนวความคิดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน และการบริหารจัดการตามกฎหมาย
• แรงงานสัมพันธ์เพื่อการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากข้อพิพาทแรงงานในองค์กร
• กรณีศึกษาก่อนเรียนรู้

3. กฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
• กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องที่สำคัญ เช่น การทำเอกสารการจ้างงาน วันหยุด วันลา การบอกกล่าวล่วงหน้าการเลิกจ้าง การลาออก ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การจ้างเหมา ค่าแรงงาน ฯลฯ
• ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา และคดีที่เกี่ยวข้อง

4. กรณีศึกษา : แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
• วิเคราะห์ เรียนรู้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานจากกรณีศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
• Shared Knowledge จากกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

Key Benefits
1.เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้

2.เข้าใจเรื่องการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในแง่มุมของกฎหมายแรงงาน

3.เรียนรู้ข้อกฎหมายที่สำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารคน บริหารแรงงาน

4.เข้าใจและใช้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน และผลตอบแทนเป็น 5.Share ประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาจริง ทั้งในกรณีทั่วไป และในกรณีที่เป็นคดีความ

วันที่

09/21/2018

ราคา

6800

Spread the love