สัมมนาพิเศษ หัวข้อ มาตรฐาน ISO 28000

ISO 28000
เป็นระบบมาตรฐานการจัดการของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อควบคุมและลดการจัดการด้านภัยคุกคาม และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

องค์กรใดบ้างต้องใช้มาตรฐาน ISO 28000
– ธุรกิจบริการด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้า
– ธุรกิจการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ
– ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตและซัพพลายเชน
– ธุรกิจบริการด้านความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรม 1 วัน
– วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบมาตรฐาน
– ข้อกำหนด
– การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม

Benefit
1. สร้างความเชื่่อมั่นให้แก่คู่ค้า
2. เพิ่มโอกาสในการหาคู่ค้าใหม่
3. มีระบบในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ง่ายต่อการติดตามไม่ว่าจะเป็น เอกสารการขนส่ง หรือระบบความปลอดภัย
4. ควบคุมความปลอดภัยได้ในทุกขั้นตอนและช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

โดย คุณอุเทน เข้มขัน
คุณจิณฎา ศิลปานันทกุล

1 Day 3,000 / person
Promotion มา 3 คน จ่าย 2 คน ราคา 5,000 บาท
(1.ไม่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 2.สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้)

วันที่อบรม
วันที่อังคารที่ 4 กันยายน 2561
เวลา 09.00-16.00 น (รับไม่เกิน 30 ท่าน)
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

Spread the love