นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลักสูตร 1 วันสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

หัวข้อเรียนรู้ : 

@ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
@ เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
@ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้ 70 : 20 : 10 Model, Mobile Learning, Action Learning และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
@ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ
@แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่อง
– การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร
– การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
– การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณและประเมินวิทยากร
– การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน
– การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล
@ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– HRD Manager/Supervisor
– HRD Officer
– ผู้สนใจทั่วไป

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่

08/24/2018

ราคา

2900

Spread the love