การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนด และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย.! การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มักมีข้อติดขัดที่ไม่สามารถช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายของบริษัท หากองค์กรโดยเฉพาะองค์กรระดับ SME ต้องการออกแบบหรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้ค่ะ..!!!

หลักสูตร : “การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน” (Effective Performance Appraisal)

== อบรมใน วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00-16.00 น.) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท ==

หัวข้อการเรียนรู้ :
ภาคเช้า : (เวลา 09.00-12.00 น.)
# ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
# บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
# องค์ประกอบที่ควรมีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 + เป้าหมายผลงาน
 + ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน
 + สมรรถนะ (Competency)
 + เกณฑ์การประเมินผล
 + ส่วนประกอบอื่นที่ควรประเมิน
# ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ
# เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ

ภาคบ่าย : (เวลา 13.00-16.00 น.)

# แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฎิบัติงาน
+ การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 + การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน
 + การกำหนดตัวชี้วัดผลสำร็จของงาน (PIs & KPIs)
 + การกำหนดสมรรถนะ (Competency) และเลือกใช้สมรรถนะแต่ละประเภทสสำหรับการประเมินผล
 + การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล
 + การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
# แนวทางการจัดทำ Action Plan เพื่อรองรับการประเมินผลงาน
# ข้อเสนอในการยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– HR Manager/Staff
– เจ้าหน้าที่ HR
– ผู้สนใจทั่วไป

= วิทยากร :
อาจารย์ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่

08/20/2018

ราคา

2900

Spread the love