การวางแผนและดำเนินงานสรรหาเชิงรุกอย่างได้ผล (Planning & Implementing Proactive Recruitment)

เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็น
การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment)
ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ
พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Plan)
ที่นำไปใช้งานในองค์กรได้จริง !!!

หัวข้อเรียนรู้ :
>> ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหา และคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
>> การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ
(Proactive vs. Reactive Recruitment)
>> ทำอย่างไรให้งานสรรหากลายเป็น “การสรรหาเชิงรุก”
+ จัดทำ Job / Person Specification ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
+ โฟกัสและจัดลำดับความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือก
+ ประกาศและเลือกใช้สื่อประกาศรับสมัครงานที่ตรงเป้าหมาย
+ คัดเลือกและประเมินผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Rating)
+ กำหนดคุณลักษณะร่วมของพนักงานเพื่อนำมาคัดเลือกคนที่ “ใช่”
+ ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น (Pre-Screening)
+ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview)
+ ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีมากขึ้น
+ การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager
+ เพิ่มพูนทักษะของ Recruiter เพื่อสนองงานสรรหาเชิงรุก
+ การใช้ Social Media กับการสรรหาเชิงรุกและสิ่งที่ควรระวัง
>> ตัวชี้วัดในงานสรรหาบุคลากรตามแนวทางสรรหาเชิงรุก
>> แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานสรรหาบุคลากร
>> สิ่งที่ “ควรทำ” และ “ไม่ควรทำ” ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
>> วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็น “งานสรรหาเชิงรุก” พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– HR Manager
– Recruiters
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

25 ตุลาคม 2561

ราคา

3400

Spread the love