ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีทั้งบริบทของการจัดการงาน (Workforce Management) และการจัดการคน (People Management) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีศักยภาพและขีดความสามารถใน 4 ทักษะ ประกอบด้วย เก่งงาน – เก่งคิด – เก่งคน – และเก่งตน ย่อมเป็นที่ถูกคาดหวังจากองค์กรต้นสังกัด ในขณะที่องค์ความรู้และเทคนิควิธีการจัดการงานและคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่อาจจะใช้รูปแบบการบริหารจัดการในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงควรทีจะทบทวนพร้อมกับเรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ อันเป็นทักษะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนเป็น “หัวหน้างาน / ผู้จัดการรุ่นใหม่”

หัวข้อการเรียนรู้ :

ภาคเช้า :- เก่งงานและเก่งคิด
>> 4 ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งตน)
>> เก่งงาน
+ ความรับผิดชอบตามบทบาทหัวหน้างาน
+ สอนลูกน้องแบบมีแบบแผนด้วย GASP
+ รักษาวินัยในการทำงานของลูกน้อง
+ ประเมินผลงานของลูกน้องอย่างมีเกณฑ์และเป็นธรรม
>> เก่งคิด
+ คิดทางบวก
+ คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงงาน
+ คิดวางแผนปฏิบัติงานและติดตามผลงานลูกน้อง

ภาคบ่าย :- เก่งคนและเก่งตน
>> เก่งคน
+ สื่อสารเชิงบวก (Positive Communication)
+ สร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกน้อง
+ การสะท้อนผลงานทางบวกและทางลบ (ชมและติ)
>> เก่งตน
+ การควบคุมอารมณ์ตนเอง
+ การเข้าสังคมและบุคลิกภาพหัวหน้างาน
+ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง (Role Model)
>> วางแผนพัฒนาทักษะหัวหน้างานของตนเอง พร้อมแบบติดตามและสังเกตพฤติกรรมของตนเอง

Þ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กิจกรรมเสริมมุมมอง
– บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
– เจ้าของธุรกิจขนาดSME
-Team Leader / Line Leader
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 ===

ค่าบริการอบรม : 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,103-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)
โปรโมชั่นพิเศษ.!!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาททันที

สำรองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสุธาสินี /โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 ไลน์ไอดี : ptccontactt@gmail.com

วันที่

10/27/2018

ราคา

2900

Spread the love