การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ดังนั้น ในหลายองค์การจึงวางบทบาทผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) ในการบริหารทีมงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารทีมงาน เพื่อให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ขวัญกำลังใจ (Morale)ความพอใจ ความผูกพัน ซึ่งส่งผลให้ทีมงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ หน้าที่หนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารหน่วยงานก็คือการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับหลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) หัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือเจ้าของกิจการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

หัวข้อการอบรม
ความรู้สำหรับที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา
 ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
 ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (ตามทฤษฎีของ Maslow)
 พฤติกรรมของมนุษย์
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามแนวคิด
 จริต 6
 Generations
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา
ประเภทของการให้คำปรึกษา
คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
ขั้นตอนและเทคนิคในการให้คำปรึกษา
การจูงใจเพื่อผลักดันพฤติกรรมบวก
เทคนิคในการสื่อสารเพื่อการปรึกษาที่ดี : การใช้คำพูด ท่าทาง และ การฟังที่ได้ผล
การใช้คำถามและการคุมบรรยากาศในการปรึกษา
สิ่งที่ควรพึงระวังในการให้คำปรึกษา

วิธีการอบรม บรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) / อภิปรายกลุ่ม / บทบาทสมมติการให้คำปรึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) หัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือเจ้าของกิจการ

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4695
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
http://www.trainingbymotiva.com

วันที่

09/26/2018

ราคา

3800

Spread the love