การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS

หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน

แนวทางการวัดมูลค่า

หลักการในการวัดมูลค่ารูปแบบต่างๆ

ราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเผื่อด้อยค่าสะสม

ราคาทุนปัจจุบัน (ราคาเปลี่ยนแทน)

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

TFRSตัวอย่างการปรับใช้ (ภาคปฎิบัติ)

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุน

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

TAS 105, TFRS 9การวัดมูลค่าของตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

TAS 12การคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

TAS 16การคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์ โดยรวมต้นทุนทางตรงที่ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

TAS 16การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ

TAS 16การตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

TAS 17, TFRS 16การคำนวณภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

TAS 19การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

TAS 28การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

TAS 36การคำนวณมูลค่าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

TAS 40การวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีราคาทุนเทียบกับวิธีมูลค่ายุติธรรม

TFRS 15การปันส่วนต้นทุน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามสัดส่วน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามวิธีมูลค่าคงเหลือ

TFRS 3การคำนวณค่าความนิยมกรณีซื้อกิจการ

สนใจจองสัมมนาออนไลน์ https://goo.gl/Vqm1hK
ราคา 3,500.00 บาท จองอบรมสัมมนาและชำระเงินภายในวัที่ 1 กันยายน 2561 ได้ส่วนลดทันทีท่านละ 300 บาท
จองอบรมสัมมนาตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป(ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน) ได้รับส่วนลดทันทีท่านละ 300 บาท

วันที่

09/25/2018

ราคา

3500

Spread the love