Knowledge Management การจัดการความรู้องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (หลักสูตรใหม่ 2561)

หัวข้อสัมมนา
1. พื้นฐานการจัดการความรู้ – การจัดการความรู้ในอดีต – ลักษณะของการจัดการความรู้ในองค์กรปัจจุบัน
2. ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับมาตรฐาน ISO9001:2015
– ข้อกำหนด 7.1.6 องค์ความรู้องค์กร
“องค์กรต้องพิจารณากำหนด ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานกระบวนการและเพื่อให้สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ต้องได้รับการธำรงรักษา ทำให้มีอยู่ตามขอบเขตที่จำเป็น เมื่อมีการระบุความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม, องค์กรต้องพิจารณาความรู้ในปัจจุบันและพิจารณาวิธีการทำให้ได้มาหรือเข้าถึงความรู้เพิ่มเติมที่จำเป็น และความต้องการที่ทำให้ทันสมัย”
– การตีความข้อกำหนด และอธิบายความหมาย
– แนวทางการตรวจประเมิน
3. การจัดทำการจัดการความรู้ และการนำไปปฏิบัติ
– ขั้นตอนในการจัดการความรู้
– การกำหนดความรู้ที่จำเป็น
– การระบุแหล่งความรู้
– การสรรหาและการรวบรวมความรู้
– การจัดทำสื่อ หรือองค์ความรู้
– การแบ่งปันความรู้
– การทบทวน และการปรับปรุง
4. Workshop ฝึกปฏิบัติ และเขียน OPL (One Point Lesson) จากกรณีศึกษา

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 11 กันยายน 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.

วิทยากร
อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

สถานที่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9771&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร086-325-1614

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9771&Itemid=145&lang=th (ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

วันที่

09/11/2018

ราคา

3745

Spread the love