เคลียร์ปัญหา การปิดบัญชีธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก 9/61

หัวข้ออบรม
1. เจาะปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย ของธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
– รายได้รับล่วงหน้า
– ส่งสินค้าไปแล้ว แต่มีปัญหาเรียกเก็บเงินไม่ได้
– รายได้ที่ต่ำกว่ายอดในการส่งออก
– สินค้ารอการตรวจสอบของกรมศุลกากร
– เอกสารในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
– บัตรภาษีการโอนบัตรภาษี
– รายได้ค้างรับ
– รายจ่ายข้ามรอบ
– ค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าในต่างประเทศที่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดเสียหาย
2. เคลียร์ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ในการปิดบัญชี
3. การปิดบัญชีอย่างไร เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Forward Contact
4. ค่าใช้จ่าย Shipping
– เอกสารทางบัญชีที่ต้องได้รับและติดตามจาก Shipping
– ค่าใช้จ่ายที่ Shipping เคลียร์ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
– Shipping ไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย นำส่งแทน ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร
– Shipping ไม่ยอมส่งเอกสาร ค่าใช้จ่าย, เอกสารในการทำพิธีการศุลกากรต่างๆ
5. ค่าขนส่งระหว่างประเทศ, เฟดฟอร์เวิดร์เดอร์
– สินค้าอยู่ระหว่างขนส่ง ปิดบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร
– ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เรียกเก็บต้นทางกับปลายทางจะบันทึกบัญชีอย่างไร
6. การปรับปรุงบัญชีเมื่อต้องปิดบัญชีสิ้นปี
7. การปิดบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
– หนี้ข้ามรอบบัญชี
– หนี้สูญ
– หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี
– บัญชีพัก เมื่อปิดบัญชีต้องทำอย่างไร
8. การบันทึกรายการชดเชย
– ค่าเสียเวลาจากการส่งสินค้าล่าช้า
– เงินชดเชยให้ลูกค้าในต่างประเทศ
9. การกระทบยอด Statement ธนาคารในการปิดบัญชี
10. เอกสารในการนำเข้า-ส่งออกที่ต้องตรวจสอบ เมื่อจะมีการปิดบัญชี
– L/C
– INVOICE
– PACKING LIST
– ใบเสร็จกรมศุลกากร
– ใบขนส่งสินค้า
– ฯลฯ
11. การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และให้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ
– เอกสารในการปิดบัญชี
– การเสีย VAT
– การรับรู้รายได้
12. ปัญหา “ราคาสินค้า” ของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เมื่อต้องปิดบัญชีต้องปรับปรุงหรือไม่
– ราคาที่ตกลงซื้อขาย
– ราคา CIF
– ราคา FOB
– ราคาที่มีส่วนลด
– ราคาศุลกากร
13. จุดที่ต้องระวัง การตรวจนับสินค้าของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ในการปิดบัญชี
14. การเตรียมเอกสารทางบัญชีเพื่อการปิดบัญชี
15. งบการเงินของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ที่ไม่เป็นประเด็นให้สรรพากรตรวจสอบ
16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 06 กันยายน 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.

วิทยากร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9750&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร086-325-1614

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9750&Itemid=145&lang=th (ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

วันที่

09/06/2018

Spread the love