เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ (HR Aspect for New HR)

 

งาน HR ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้นำเอาเครื่องมือและเทคนิควิธีมาใช้เพื่อให้บริหารจัดการ คนทำงาน และช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้นัก HR มือใหม่ ที่เพิ่งมาจากหน่วยงานอื่น หรือนักศึกษาที่จบมาทำงานใหม่ ทำงานภาคปฏิบัติโดยเข้าใจพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง และทำงานได้จริง

หัวข้อการเรียนรู้ :
วันที่ 1 : วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00-16.30)
วิทยากร อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
= การบริหารกำลังคนและการสรรหาเชิงรุก
– พื้นฐานการวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning)
– พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
– กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก
= เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ
– รูปแบบของการสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์
– เทคนิคการแบ่งเวลาสัมภาษณ์
– เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
– แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
= การบริหารผลการปฏิบัติงาน
– พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
– แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม
– การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking
= Competency กับงาน HR
– ความหมายของ Competency
– คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล
– ประเภทและการแบ่งระดับ Competency
– ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 2 : วันที่ 18 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00-16.30)
วิทยากร : อ.อดิศร ใจบุญ

= การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
– ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
– การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
– การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว “นิ่ง”
– ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management
– ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Management
= การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
– หน้าที่งานของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
– การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน
– การปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่อิงกับผลงาน
– การสำรวจเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี กับการนำมาใช้งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
= ถาม – ตอบ กฎหมายแรงงานพื้นฐาน
– ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือทีได้ผลจริง
– เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
– ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

ค่าบริการอบรม 6,900.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 7,383.-บาท/ต่อท่าน นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เหลือยอดชำระ 7,176.-บาท)

ฟรี!!! ทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ “การสัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI”

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
เจ้าของธุรกิจขนาด SME ผู้จัดการทุกสายงาน หัวหน้างานทุกสายงาน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง ที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจ บริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
อ.อดิศร ใจบุญ
วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากร ที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กร ในธุรกิจบริการและโรงงาน อุตสาหกรรมหลายแห่ง

วันที่

08/17/2018

ราคา

6900