หัวข้อการเรียนรู้ :

@ การบริหารกำลังคนและการสรรหาเชิงรุก
+ พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
+ กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก

@ เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ
+ รูปแบบของการสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์
+ เทคนิคการแบ่งเวลาสัมภาษณ์
+ เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
+ แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างได้ผล

@ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
+ พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
+ แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม
+ การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking

@ Competency กับงาน HR
– ความหมายของ Competency
– คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล
– ประเภทและการแบ่งระดับ Competency
– ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

@ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
– การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
– การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว “นิ่ง”
– ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management
– ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Management

@ ถาม – ตอบ กฎหมายแรงงานพื้นฐาน
– ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือทีได้ผลจริง
– เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
– ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

ฟรี!!! ทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ “การสัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI”

วิทยากร :
1.) อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
2.) อาจารย์ ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ

== จัดอบรมในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 19-20 ตุลาคม 2561 (หลักสูตร 2วัน) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 ==

ค่าบริการอบรม : 6,900.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 7,383.-บาท/ต่อท่าน นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เหลือยอดชำระ 7,176.-บาท)
ฟรี!!! ทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ “การสัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสุธาสินี (อ้น) /โทรศัพท 089-677-6047, 092-431-6631
ไลน์ไอดี : ptccontact อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

10/19/2018

ราคา

6900

Spread the love