เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) นับเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานที่ ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้สัมภาษณ์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน แต่การที่จะสรรหาและสัมภาษณ์คนที่ “ใช่” ในเวลา ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตามที่องค์กรต้องการ นั้น จำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และผู้สัมภาษณ์มีทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ

หัวข้อการเรียนรู้ :
> ความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือก “คนที่ใช่” เข้าสู่องค์กร
>> บทบาทของหัวหน้างานและผู้จัดการในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากร
>>> ความเข้าใจในเรื่อง Job Specification, Job Description และ Competency สำหรับการสัมภาษณ์งาน
>>>> จุดอ่อนที่มักพบจากการใช้ Resume และ Job Description มาใช้สัมภาษณ์งาน
>>>> 3 ขั้นตอนของการตั้งคำถามสัมภาษณ์
> เทคนิคการกำหนดข้อมูลจาก Resume / JD เพื่อนำมาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครงานด้วย Critical Incident (เหตุการณ์สำคัญในงาน)
>> รูปแบบคำถามสัมภาษณ์ที่นิยมใช้เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน
>>> ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์และทดลองสัมภาษณ์ และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงาน
>>>> ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงส่วนประกอบของ Job Description เพื่อให้นำมาใช้ได้กับการสัมภาษณ์งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในการ กำหนดข้อมูลเพื่อเลือกมาใช้ ตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อใช้งานจริง

= อบรมวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30น.
สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุวิท 26

ค่าบริการอบรม 3,400.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 3,638.-บาท/ต่อท่าน นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เหลือยอดชำระ 3,536.-บาท)
ฟรี!!! “การสัมภาษณ์ด้วย BBI/CBI อย่างทรงประสิทธิผล” ทุกท่านที่เข้าอบรม

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
เจ้าของธุรกิจขนาด SME หัวหน้างานผู้สัมภาษณ์ ผู้จัดการผู้สัมภาษณ์ Recruiter มือใหม่ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่

08/22/2018

ราคา

3400

Spread the love