เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ เน้นสำหรับ HR

 

องค์กรชั้นนำทั้งหลายที่เลือกนำเอาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และCompetencyมาใช้่กับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานและลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เช่นปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่และช่วยหืทำงานได้ผลตามเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งทั้งHRและหัวหน้างานต่างต้องสามารถตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและคำถามเชิงสมรรถนะเพื่อสัมภาษณ์และคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการเรียนรู้ :

>> ความสำคัญของการตั้งคำถามสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน
>> ทบทวนรูปแบบการสัมภาษณ์
>> เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
>> สมรรถนะ (Competency) กับการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ
>> แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ
> รูปแบบอื่นของการตั้งคำถามสัมภาษณ์ที่ควรนำมาใช้
>> ฝึกปฏิบัติการเขียนตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavioral Indicators) เพื่อนำมาใช้ตั้งคำถามสัมภาษณ์
>> ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวอย่าง/สมรรถนะตัวอย่างพร้อมวิพากษ์ให้ความเห็น
>> ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเชิงพฤติกรรม
>> มอบหมายการบ้านเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

= อบรมวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30น. =

ราคาพิเศษ!! 2,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,108.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)
ฟรี!!! หนังสือ “สัมภาษณ์อย่างทรงประสิทธิผลด้วย BBI/CBI”

สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณสุธาสินี /โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
E-Mail. : ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

08/31/2018

ราคา

2900

Spread the love