การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม

รายละเอียด

การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม Robot Nachi
1. ปรับตั้งค่าพื้นฐานหุ่นยนต์ได้
2. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในระดับพื้นฐานได้
3. ทดสอบโปรแกรมได ้
4. ใชง้านโปรแกรมได้

วันที่

08/28/2018

Spread the love