การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม ABC ในระบบการจัดการคลังสินค้าและขนส่งสินค้า (หลักสูตรใหม่ 2561)

 หัวข้อสัมมนา
1. การเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิมและการคำนวณต้นทุนแบบ ABC
2. ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการคำนวณต้นทุนกิจกรรม
3. ขอบเขตในการคำนวณต้นทุนกิจกรรม
4. ค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม
5. การคำนวณต้นทุนกิจกรรมในระบบการจัดการโลจิสติกส์
6. ขั้นตอนการคำนวณต้นทุนกิจกรรม Activity Based Costing (ABC)
6.1 การออกแบบและวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อการสร้างโครงสร้างฐานกิจกรรมเพื่อคำนวณต้นทุน
6.2 การทำแผนภูมิลำดับกิจกรรม (Activity Flow)
6.3 การศึกษาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้
6.4 การกำหนดเกณฑ์กระจายต้นทุนตามทรัพยากร
6.5 การคำนวณต้นทุนทั้งหมดของกิจกรรม
6.6 การศึกษาปริมาณงานของแต่ละกิจกรรม
6.7 การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม
7. การวางแผนการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมในภาพรวม
8. Case Studies การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
8.1 การจัดการคลังสินค้า
8.2 การจัดการการขนส่งสินค้า
9. ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการการคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.

วิทยากร
ดร.ธีวินท์ นฤนาท

สถานที่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9284&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้ารายละเอียดหลักสูตร )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1
https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9284&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

Spread the love