การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)โดยใช้ Competency เป็นพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล :

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การวิเคราะห์งานและการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพอย่างไร จึงจะทำงานนั้นประสบความสำเร็จได้ ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์งาน ทำแบบกำหนดหน้าที่งานให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร และ การพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน JD ได้ถูกต้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นกลุ่มหลักขององค์กร
เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน
เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร
เพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินค่างาน การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

หัวข้อสำคัญของการบรรยาย :

1. กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
2. ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications
3. ขั้นตอนการทำ Job Analysis
4. การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์งาน
6. การใช้เครื่องมือ Competency มาเป็นพื้นฐานในการเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน
7. ประโยชน์ของการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่
– การนำไปใช้ในการประเมินค่างาน
– การนำไปเขียน Functional Competency
– นำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
8. รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่
9. คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน
10.สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ Compentency
11.Workshop ฝึกปฏิบัติการเขียนจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. Gold Orchid Bangkok Hotel

กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

http://www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.comptstraining3@gmail.com

Spread the love