อบรมฟรี “การทำงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน” รู้เงินออม จัดพอร์ตลงทุน พิชิตทุกเป้าหมาย

วันที่ 05/08/2018 เวลา 13:00-16:00 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

หัวข้อ
1. เข้าใจอัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล
• ประเภทรายการในงบการเงินส่วนบุคค
• อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล : สุขภาพทางการเงินที่ดี เป็นอย่างไร
2. สร้างงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล
• รูปแบบในการบันทึกรายการในงบการเงินส่วนบุคคล
• การทำงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมาย
3. ประยุกต์ใช้งบให้บรรลุเป้าหมาย
• ปรับปรุงแก้ไขงบการเงินส่วนบุคคล
• ลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
(แผนการเกษียณอายุ, แผนป้องกันความเสี่ยง, แผนภาษี, แผนการลงทุน)
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/…/K-ExpertWorkshop_CPD2.aspx

Spread the love