หลักสูตร การจัดเก็บและบริหารเอกสารในยุคดิจิตอล

หัวข้อการสัมมนา

1.เรียนรู้วงจรเอกสาร ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร

2.เรียนรู้ระบบการจัดเก็บเอกสารตามหลักสากลเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กร

3.เรียนรู้วิธีการในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การทำดัชนี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4.เรียนรู้โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์

5.เรียนรู้การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บ

6.เรียนรู้การวางระบบที่จัดเก็บ (Location) การกำหนดอายุเอกสาร และการทำลายเอกสาร

7.เรียนรู้แนวทางในอนาคตในการใช้เทคโนโลยีจัดเก็บเอกสาร และการบริหารเอกสารแบบ E-document

เพื่อการลดต้นทุน การเข้าถึงเอกสาร และการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว

สถานที่อบรม

โรงแรมเดอะพาลาสโซ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก

Website / URL

http://www.perfecttraining.net

Spread the love