” ก้าวทันเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการ 
เพื่อตอบโจทย์คุณค่าในระบบงานแห่งอนาคต “

Operations Management ไม่ใช่เพียงแค่การบริหารการผลิตหรือการบริหารโรงงาน แต่หมายรวมถึงการบริหาร Operations ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรเพื่อให้ สามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร และแบ่งปันคุณค่าขององค์กรให้กับสังคม ในฐานะสมาชิกของระบบนิเวศน์เศรษฐกิจ (Ecosystem)
การบริหารการปฏิบัติการที่เปี่ยมประสิทธิผล (Effective Operations Management) ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคใหม่ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการปฏิบัติการที่มีต่อองค์กร การใช้เครื่องมือการวัดและการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการบริหารการปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น Internet of Thing, Cyber-Physical Systems, Small Batch Size เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารปฏิบัติการยังต้องเข้าใจแนวความคิดของการบริหารโซ่คุณค่าและโซ่อุปทาน อีกด้วย

Effective Operations Management

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

Key Contents 

Key Benefits 

 

  1. สร้างความเข้าใจในหน้าที่ของการบริหารการปฏิบัติการในบริบทของการผลิตสินค้า การให้บริการ และการดำเนินโครงการ
  2. เรียนรู้กระบวนการสร้างคุณค่า ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้วยความท้าทายและความกล้าหาญ
  3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและผลกระทบจากเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 4 ประการของการปฏิบัติการ ที่นำมาใช้ในการบริหารการปฏิบัติการ
  5. เข้าใจทักษะที่จำเป็น 10 ประการ ในการบริหารการปฏิบัติการที่เปี่ยมประสิทธิผล
  6. เรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์โซ่คุณค่าและบทบาทของสมาชิกในโซ่อุปทานในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค่าธรรมเนียมปกติ 6,800.00 7,276.00 204.00
Spread the love