สัมมนาฟรี หัวข้อ “ความปลอดภัยการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ภาคประชาชน” ปี 2561 รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

Spread the love