ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย)
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนับสนุนโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความ สูญเปล่า การลดต้นทุน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
• ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
• อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Spread the love