สัมมนาฟรี การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0

สัมมนาฟรี การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0
“Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0”

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ห้องฟังก์ชั่นรูมชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย จะได้ทดลองใช้เครื่องวัดมูลค่าแบรนด์ ที่สามารถประเมินมูลค่าทางการเงินและประเมินเป็นแนวทางได้ว่า แบรนด์ของผู้ประกอบการต้องพัฒนาในด้านใด เพื่อก้าวสู่การเติบโตในโลกยุค 4.0 ในรูปแบบรายงานแสดงผล Brand Future Index ของตนเอง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจในขนาดใกล้ๆ กันพร้อมคำแนะนำแนวทางการพัฒนาจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์จาก บารามีซี่

https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30046

 

Spread the love