Cost Reduction Techniques and Work Improvement

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (วันที่ 24 ก.ค. 61)

เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆ หันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เราจะลดต้นทุนเท่าไร และจะลดอะไร รวมไปถึงหลักการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
ในหลักสูตรนี้จะเป็นการบรรยายถึงแนวคิดต่างๆ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้จริง เพื่อลดต้นทุนในองค์กรและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Key Contents
1. โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร
2. ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร
3. การประยุกต์ใช้ Waterfall เพื่อนำมาวิเคราะห์ ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
4. การประยุกต์ใช้ Process Mapping ในการนำมาลดต้นทุน
5. 7 Wastes / การประเมินความสูญเสียในองค์กร โดยเน้นที่การจักการปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิค Waste Walk เน้นที่การจักการปฏิบัติการ (Operation Management)
6. แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนด้วยเทคนิคต่างๆ ของ Lean Sig Six ma
7. แนวคิดและหลักการที่จะปรับปรุงงานที่ดี
8. กรอบแนวคิดในการปรับปรุงงาน
9. เทคนิคต่างๆที่จะปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10. ข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาในการปรับปรุงงาน

Key Benefits
1. เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู้แนวคิด เทคนิคต่างๆ และเข้าใจปัญหา เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_513.pdf?_=20180613103541

ลงทะเบียน Online : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=513

ค่าธรรมเนียม

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วันเวลาและสถานที่อบรม

24 กรกฏาคม 2561 09.00 – 16.00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Center)

ID Line : @strategiccenter

Tel : 02-5592146-7 ต่อ 105-110

E-mail : Public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.th

Spread the love