รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครอบรมหลักสูตร เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU (26 มิ.ย. 61)

เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@ โรงแรม Arize ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
พิเศษ สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางตำแหน่งงานที่คนไทยไม่ทำ รัฐบาลจึงได้แก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการได้มีแรงงานเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ทำข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือเรียกว่า MOU กับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย อาจจะมีเหตุผลเพื่อการสื่อภาษาได้ง่าย – การนับถือศาสนา – สะดวกในการเดินทางเข้า – ออก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวมีรายได้ มีงานทำ และได้มีโอกาสพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานได้อีก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ ถึงวิธีการ หรือขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้ถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงานไทย
2. เพื่อให้การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าว ได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย และได้รับทราบการกล่าวโทษทางวินัย ของนายจ้าง – ลูกจ้าง ที่ทำผิดจะได้รับโทษอย่างไร?
3. เพื่อให้นำองค์ความรู้จากการอบรม ไปปฏิบัติจริงต่อการบริหารแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยให้อยู่ร่วมกันในองค์กร อย่างมีความสามัคคีกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
หัวข้ออบรม
1. ข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาล ภายใต้ MOU มีวัตถุประสงค์อะไร?
2. รัฐบาลไทยได้ออกข้อกำหนด การบริหารจัดการ การจ้างแรงงานต่างด้าว มีขึ้นเพื่ออะไร?
3. นายจ้างขาดแคลนแรงงาน ตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการ ปัญหามาจากอะไร?
4. การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน จะเกิดผลดี ต่อองค์กรอย่างไร?
5. การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน จะเกิดปัญหาต่อการบริหาร – การจัดการ อย่างไร?
6. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ และบทบาทหน้าที่ – ความรับผิดชอบ มีอะไรบ้าง?
7. นายจ้างมีสิทธิจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU มีงานประเภทไรบ้าง?
8. การแจ้งความประสงค์ที่จะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในองค์กร ต้องเตรียมเอกสาร และดำเนินการอย่างไร?
9. ขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ที่นายจ้างนำเข้าเอง หรือผ่านบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานในประเทศ ต้องดำเนินการอย่างไร?
10. แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานเป็นผู้บริหารในองค์กร จ้างให้ถูกกฎหมาย ต้องดำเนินการอย่างไร?
11. แรงงานต่างด้าวแจ้งความประสงค์สมัครงานที่หน้าบริษัทฯ นายจ้างต้องตรวจสอบเอกสารอะไร? และนายจ้างมีสิทธิรับเข้าทำงานได้หรือไม่?
12. ค่าใช้จ่ายในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในองค์กร มีจำนวนเท่าใด?
13. กรณีลูกจ้างต่างด้าวไม่ผ่านการทดลองงาน นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?
14. กำหนดสภาพการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ต่างกับแรงงานไทย ทำได้หรือไม่
15. กำหนดอัตราค่าจ้าง – ค่าตอบแทน – ค่าสวัสดิการ ให้กับแรงงานต่างด้าวต่างกัน ทำได้หรือไม่?
16. กำหนดวันลาให้กับแรงงานต่างด้าว เพื่อลากลับภูมิลำเนาเดิม ทำได้หรือไม่?
17. แรงงานต่างด้าวต้องมีเอกสารติดตัวตลอดเวลา เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐมีอะไรบ้าง?
18. ต่างด้าวมีหนังสือเดินทางเข้าเมืองมาในนามนักท่องเที่ยว นายจ้างจะรับเข้าทำงานเป็นแม่บ้าน และจะขอจดทะเบียน เพื่อทำใบอนุญาตทำงาน ทำได้หรือไม่?
19. แรงงานต่างด้าวลาป่วยเป็นอาจิณ นายจ้างจะลงโทษ หรือเลิกจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร?
20. กฎหมายประกันสังคม ลูกจ้างต่างด้าว ได้รับสิทธิ 7 ประการ มีอะไรบ้าง
21. ลูกจ้างทำงานครบสัญญาจ้างจึงกลับไปประเทศต้นทาง เมื่อกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง สิทธิทางประกันสังคม จะนับอายุต่อเนื่องกันหรือไม่?
22. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ กำลังจะประกาศใช้ เพิ่มสิทธิต่างๆ แก่ลูกจ้าง มีกรณีอะไรบ้าง?
23. ลูกจ้างต่างด้าวเป็นกรรมการสวัสดิการ – กรรมการลูกจ้าง ได้หรือไม่?
24. ลูกจ้างต่างด้าวเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ได้หรือไม่?
25. เมื่อเกิดปัญหาการสื่อภาษาแรงงานต่างด้าวกับผู้บังคับบัญชา ผจ.บุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร?
26. บริษัทฯ ประสบปัญหาการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน ผจ.บุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร ที่จะเข้าไปชี้แจงให้กับพนักงานเข้าใจ และยุติปัญหาได้
27. ลูกจ้างต่างด้าวทำงานดี เมื่อครบสัญญาจ้าง บริษัทฯ มีเจตนาจะจ้างให้ทำงานต่อ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
28. ลูกจ้างต่างด้าวมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นายจ้างจะเลิกจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร?
29. ในวันหยุดของลูกจ้างต่างด้าว หัวหน้างานจ้างให้ไปต่อเติมบ้านพักของตน โดยจ่ายค่าจ้างเอง จะมีความผิดหรือไม่?
30. นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้าง – ลูกจ้าง จะได้รับโทษทางแพ่ง และทางอาญา อย่างไร?
31. แรงงานต่างด้าวมีความผิดร้ายแรง ตามข้อบังคับในการทำงานของนายจ้าง ที่จะต้องถูกเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีกรณีอะไรบ้าง?
32. เลิกจ้างลูกจ้างต่างด้าวอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหามาฟ้องนายจ้างภายหลังได้
33. เมื่อลูกจ้างต่างด้าวถูกเลิกจ้าง ไปร้องทุกข์ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตพื้นที่ ทำได้หรือไม่?
34. เมื่อลูกจ้างต่างด้าวถูกเลิกจ้าง ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปฟ้องศาลแรงงานได้หรือไม่?
35. คำพิพากษาฎีกา 70 คดี ที่ตัดสินคดีแรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลควรรู้ มีคดีอะไรบ้าง?
ถาม – ตอบ – แนะนำ
วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจจุบัน เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
• เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี
• เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง
• เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
• เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน
• เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
• เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด
• เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม
• เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
Tel : คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992 Line hrdzenter
http://www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com , http://www.facebook.com/hrdzenter IG : hrd_zenter

Spread the love