หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

Excellent Supervisory Skill

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน : วันที่ 18 ก.ค.61

ทุกองค์กรล้วนคาดหวังกับบุคลากรซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะหัวหน้างานเป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม ในฐานะ “หัวหน้างานยุคใหม่” จึงต้องเรียนรู้การบริหารจัดการยุคใหม่ บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ตลอดจนทราบถึงทักษะในการสั่งงาน สอนงาน กระจายงาน มอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนในการทำงาน การให้ Feedback เพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะเรียนรู้ถึงบทบาทและทักษะพื้นฐานแบบฉบับศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่จะทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น! และประสบความสำเร็จ

Key Contents

1. ข้อคิดด้านการบริหารจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0

ท่านจะได้รับข้อคิดในการบริหารจัดการหลากหลายมิติ ซึ่งหัวหน้างานที่ดีต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นได้

2. คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีผลต่อหัวหน้างาน ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

• ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงานและผลงาน

• ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน

• หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

3. ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ทีมงาน

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน เพื่อเกิดทักษะการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่ดี

• ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

• ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

• ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

4. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และการกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model

ท่านจะได้รับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคน โดยวิธีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model ให้ตอบโจทย์งาน และองค์กรอย่างมีคุณค่า

5. เครื่องมือ W A P สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

ท่านจะได้รับเครื่องมือที่มีชื่อว่า W A P ไปปรับใช้กับการทำงาน การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย W (What/When/Why/How) เป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น A (Active Listening) เป็นตัวช่วยในการฟังอย่างมีเหตุมีผลเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน P (Powerful Questioning) เป็นต้นช่วยในการฝึกตั้งคำถามกับทีมงานให้เกิดการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น

• เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How

• เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening)

• เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning)

6. แนวทางการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ

ท่านจะได้แนวทางมาตรฐานการให้ Feedback กับลูกน้องหรือทีมงาน ทำให้ผลการ Feedback เป็นไปตามความคาดหวัง ตรงประเด็น และที่สำคัญผู้รับสารมีความรู้สึกที่ดีอีกด้วย

7. Role Play : Who am I?

ท่านจะได้ฝึกบทบาทสมมติที่ดึงตัวตนของตนเองออกมาสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

8. ศิลปะการบริหารคนที่หลากหลายสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์ การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

• ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน

• เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์

• การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม

• กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Key Benefits

1. ทราบถึงบทบาท และทักษะการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่

2. เรียนรู้เทคนิค และศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

3. สามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการยุคใหม่ไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพทีมงานให้เปี่ยมไปด้วยคุณค่า และประสิทธิผลสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_487.pdf?_=20180523112603

ลงทะเบียน Online : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=487

ค่าธรรมเนียม

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วันเวลาและสถานที่อบรม

18 กรกฏาคม 2561 09.00 – 16.00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Center)

ID Line : @strategiccenter

Tel : 02-5592146-7 ต่อ 105-110

E-mail : Public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.th

Spread the love