การจัดเก็บรักษาสารเคมี – วัตถุอันตรายและการขออนุญาตอย่างถูกวิธี

ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งการบวนการนำเข้า การจัดเก็บ และการผลิต เพื่อมิให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงาน ประชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์หรือสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองสารเคมีและวัตถุอันตรายจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และหลักสูตร “การจัดเก็บรักษาสาเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี” จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรหรือสถานประกอบการของท่านมีการรักษาและจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการของท่าน หากบุคคลากรของท่านมีความรู้และความเข้าใจ ซึ่งก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับและความชื่อถือและส่งผลให้องค์กรของท่านได้เปรียบในเชิงรุก และประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
ความหมายและคำจำกัดความของการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
คุณลักษณะของสารเคมีและวัตถุอันตราย
วิธีและการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 วิธีการจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ  ผนังอาคารและกำแพงกันไฟ  พื้น
 ประตูและทางออกฉุกเฉิน  หลังคา  ระบบปรับอากาศ
 ระบบไฟฟ้า แสดงสว่างฉุกเฉิน และอุปกรณ์ไฟฟ้า  การป้องกันฟ้าผ่า
 ระบบกักเก็บน้ำเตือนภัย  การระงับอัคคีภัย  การระงับอัคคีภัยที่ผ่านการดับเพลิง
ประเภทสินค้าอันตรายที่กำหนดโดย ADR
มาตรการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
 การจัดการด้านสุขศาสตร์  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  เครื่องหมายความปลอดภัย
 เส้นทางจราจร และบริเวณรับส่งสินค้า  การเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย
 มาตรการการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย  การกำจัดของเสีย
 การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 โปรแกรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย  คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน
 การฝึกอบรม  มาตรการป้องกันอื่นๆ
สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นอันตรายระบบ GHS และ UN และป้าย
ข้อกำหนดพิเศษ และการจัดเก็บนอกอาคาร
อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ขั้นตอนการขออนุญาตวัตถุอันตราย
เอกสารประกอบในการขออนุญาต
วิธีดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

 

วันที่

07/21/2018

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4767
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
http://www.trainingbymotiva.com

Spread the love