การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

วัตถุประสงค์
1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP
2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP
3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

เนื้อหาหลักสูตร
1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร
2. ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP
3. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP
4. การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำ IDP
5. ลักษณะที่ดีของ IDP
6. ขั้นตอนการจัดทำ IDP
 การประเมินความสามารถของพนักงาน
 การประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงานเพื่อกำหนดแผน IDP
 การสรุปแผนและการนำไปปฏิบัติ
 การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP
7. วิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น (คาดว่าจะเป็น) ปัญหาในการจัดทำแผน IDP
และแนวทางการป้องกัน – แก้ไข

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4740
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
http://www.trainingbymotiva.com

Spread the love