Pre-Accountant การปฏิบัติงานบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร รุ่นที่ 13

• เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชี 30 ชั่วโมง
• เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง
• ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี และงานภาษีอากร ด้วยโปรแกรมจำลองปัญหาทางบัญชี (Accounting Simulation Workshop)
• เสริมสร้างทักษะทางการบัญชียุค IT โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
• ช่วยองค์กรและหัวหน้างาน ประหยัดเวลาในการสอนงานนักบัญชีที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันที
• จบหลักสูตร รับวุฒิบัตร เพื่อรับรองความรู้

หัวข้อสัมมนา
1. ทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจแต่ละประเภท

2. เกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี

3. การสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระและหลักการบัญชีที่นำมาใช้ปฏิบัติ

4. เอกสารทางการบัญชี กาตรวจสอบ และจำแนกเอกสารหลักฐานทางบัญชี

5. วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่

6. ผังบัญชีสิ่งที่นักบัญชีต้องเข้าใจ

7. ภาษีอากรที่สำคัญสำหรับนักบัญชี (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์)

8. การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

9. แบบแสดงรายการที่สำคัญ การตรวจสอบเอกสารทางภาษี

10. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าวัตถุดิบ

11. การจัดเตรียมข้อมูล และการกรอกแบบในการยื่นภาษี

12. Accounting Simulation: ฝึกปฏิบัติงานด้านจัดทำบัญชี
• การวางระบบบัญชี และงานภาษีอากร ด้วยโปรแกรมจำลองปัญหาทางบัญชี
• การวางระบบบัญชี ภาษีอากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
• การจัดทำบัญชีสำหรับวงจรค่าใช้จ่าย (ได้แก่ การซื้อสินทรัพย์ถาวร การบริหารสินค้าคงคลังการโฆษณาสินค้า กระบวนการจัดซื้อ
และการชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ )
• การจัดทำบัญชีสำหรับวงจรรายได้ (ได้แก่ การขายสินค้า การแจ้งหนี้หรือการวางบิล การรับชำระเงิน และการนำฝากเช็ค)
• การบันทึกรายการค้าของวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย และการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
• การประมวลผลทางภาษีอากรและเงินสมทบประกันสังคม (ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเงินสมทบประกันสังคม)
• การประมวลผลทางการบัญชี

13. การปิดบัญชีด้วยโปรแกรม Excel
• การจัดทำใบสำคัญต่าง ๆ เพื่อการบันทึกบัญชี
• บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
• ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำงบทดลอง
• จัดทำกระดาษทำการเพื่อการปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
• จัดทำงบการเงิน
• จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.

วิทยากร
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

สถานที่
โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 12,840 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 16,050 บาท ( รวม VAT )
รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9670&Itemid=145&lang=thรายละเอียดหลักสูตร )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร086-325-1614

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1
https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9670&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

Spread the love