การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ

หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์ของแผนกและองค์กรได้

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเครื่องมือในการวางแผน และสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
 บริหารกลยุทธ์อย่างยั่งยืนด้วยแผนกลยุทธ์
 การเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์
 การหาปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงด้วย Root cause analysis
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมยุทธศาสตร์ด้วย SWOT
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมยุทธศาสตร์ด้วย PEST
 การใช้ SOAR เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในประเด็นสำคัญ
 การวิเคราะห์สถานะเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย BCG Model
 การใช้ Porter 5 Forces model เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
 การใช้ Mackinsey 7S เพื่อวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ด้วยการสร้างทัศนภาพ (Scenario generation)

วิธีการ ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย workshop

วันที่

07/18/2018

ค่าอบรม 

ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4763

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
http://www.trainingbymotiva.com

 

Spread the love