ชวนอ่านหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ” เล่มที่ ๑ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ” ในปี ๒๕๕๘ จำทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรวบรวมหนังสือที่สำนักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้วมาดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการทรงงานสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเรื่องราวการสนองพระราชดำริของสำนักงาน กปร. ที่ก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ และการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งได้ให้ข้อคิดชี้แนะ การจัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาอย่างง่าย ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากผลสำเร็จและตัวอย่างที่ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน และทุกมิติ

ดังนั้น สำนักงาน กปร. จึงได้จัดทำหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ” จำนวน ๔ เล่ม ประกอบด้วย

๑. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา

๔. ๓ ทศวรรษ กปร.

สำหรับหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ” เล่มที่ ๑ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ได้รวบรวมหลักการทรงงานทั้ง ๒๓ ประการ อาทิ การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างในการแก้ปัญหาที่จุดเล็ก ภูมิสังคม ไม่ติดตำรา ประหยัด เรียบง่ายใช้ประโยชน์สูงสุด การมีส่วนร่วม ขาดทุนคือกำไร การพึ่งตนเอง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ พร้อมนี้ได้มีการยกตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกิจกรรมประกอบให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แต่ละข้อล้วนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสังคมส่วนรวม อันจะส่งผลถึงความมั่นคง และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

สามารถอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ “หนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ” เล่มที่ ๑” ได้ที่
https://goo.gl/UJNkYY

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ห้องสมุดมั่นพัฒนา
www.manpattanalibrary.com

มูลนิธิมั่นพัฒนา
www.tsdf.or.th

Spread the love