ปันสัมมนาฟรี สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
.
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า” (Train the Trainers by NEA) จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
.
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
งานสัมมนาครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร และด้านกลยุทธ์ธุรกิจตลาด ในหัวข้อ ดังนี้
.
1. การเป็นที่ปรึกษาทางการค้าและเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
2. การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจจากแนวคิดสู่การลงมือทำจริง
4. การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
.
สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : https://event.nea.ditp.go.th/e/Train-the-Trainers-Ayutthaya
.
โทร. 02 507 8144,8114
.
ที่มา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

Spread the love