ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ : วันที่ 14 มิ.ย.61 

ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง

ทั้งนี้ การคิดเชิงระบบที่ดีจะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทำการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูลและพัฒนาผลิตผลทางความคิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

Key Contents 

1.ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

• การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด

• ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

• ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด

• หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

2.รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ Logical & System Thinking

• ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking

• ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

3.แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking

• แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking

• แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ System Thinking

4.การนำ Logical & System Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

• เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

• เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

• เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

Key Benefits

1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

3. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_442.pdf?_=20180328150254

ลงทะเบียน Online : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=442

 

ค่าธรรมเนียม 

5,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

14 มิถุนายน 2561 09.00 – 16.00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   ID Line : @strategiccenter

Tel : 02-5592146-7 ต่อ 105-110

E-mail : Public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.th

Spread the love