International Material Data System : Basic IMDS (5-6 มิ.ย. 61)

INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM : IMDS อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วนอกจากเราต้องดำเนินการ SET UP ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเองอาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้

ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE,ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้กฎหมายได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM หรือระบบข้อมูลวัสดุสากลซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งจำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ SUPPORT ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
  2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
  3. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์

และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

หัวข้อในการอบรม

วันที่แรก

BASIC IMDS-PT-001 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) TRAINING

HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS

   1) INTRODUCTION INTO THE IMDS

   2) REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS

   3) THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)

   4) THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.

   5) DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY

   6) IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE

THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS

   1) SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION

   2) BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY

   3) SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY

   4) MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

   5) BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS

   6) PROCESS CHEMICALS IN IMDS

   7) FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)

   8) COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES

   9) MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES

  10) MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

  11) MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE

  12) CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS

  13) CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS

  14) PROPRIETARY INFORMATION HANDING

  15) CREATION OF TREE STRUCTURES

16) CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA

17) CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA

18) CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA

19) USAGE OF JOKERS

20) INTERNAL CHECK ROUTINES

21) MATERIAL SUBSTANCE CHECK

PROCESS & OTHER FUNCTIONS (EXERCISE)

  1)  APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING

  2) SENT / RECEIVED FUNCTIONS

  3) ACCEPTING / REJECTING A MDS

  4) COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS

  5) CREATE COPY (COPY), CREATE MODULE

  6) MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD)

IMDS MANAGEMENT & STRATEGY

  1) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

  2) INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT

  3) APPROACH TO IMPLEMENTATION

  4) DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

  5) THE FUTURE OF IMDS

วันที่สอง

เนื้อหาหลักสูตร : ADVANCE IMDS-PT-002 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) TRAINING

IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION

   1) CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS

   2) NEW USER SETUP (IMDS TEAM – ROLES AND RESPONSIBILITIES), PASSWORD RESET, EDITING

   3) SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE

   4) THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS

   5) SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL UNITS?

   6) FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON

   7) SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL UNITS?

MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS

   1) ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS

   2) REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING

   3) IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA

   4) SUPPLIER COMMUNICATION

   5) DATA TRACKING METHODS

   6) ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS

   7) IMDS CHECK FUNCTION

   8) HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA

   9) PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS – SETTING DATA QUALITY STANDARD AND ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

   10) TIME – SAVING TECHNIQUES

   11) INTERNAL DATA LIBRARIES

   12) MDS REQUEST FUNCTIONALITY

   13) NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS

   14) ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS

   15) USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS

MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE

   1) GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST (GADSL) LIST OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

   2) OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA

   3) IMDS DATA RECOMMENDATIONS

   4) ELV ANNEX II EXEMPTIONS

   5) REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS (USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS STEERING COMMITTEE)

   6) ELV ANNEX II EXEMPTIONS

IMDS MANAGEMENT ISSUE

   1) IMPLEMENTING IMDS

   2) INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS

   3) ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS

   4) DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

ลักษณะการอบรม

  1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
  2. ทำWORKSHOPทำในระบบ IMDS
  3. วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ฝ่าย NEW MODEL, R&D, ENGINEERING

  ฝ่าย การตลาด

  ฝ่าย จัดซื้อ

  ฝ่าย QC/QA

  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 – สามารถเลือกเรียน 1 วัน เฉพาะ BASIC IMDS ท่านละ 15,000 บาท

 – สามารถเลือกเรียน 1 วัน เฉพาะ ADVANCE IMDS ท่านละ 15,000 บาท

 – ผู้สัมมนา ต้องแจ้งชื่อบริษัท และชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

 – ผู้จบการสัมมนาจะได้รับ CERTIFICATE ที่มีโลโก้เจ้าของลิขสิทธื์

ราคาท่านละ 15,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สอบถามเพื่อขอราคาพิเศษได้

 

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Spread the love