ยืนยัน การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า (15 มิ.ย. 61)

การปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้า

 คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

        หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) :

รับสินค้า

 1. การเตรียมความพร้อมในการรับสินค้า : กำลังคน เครื่องมือที่ใช้ เอกสาร
 2. การจัดเตรียมเอกสารในการรับสินค้า :PO INVOICEใบตรวจรับ ใบแจ้งรับ
 3. การจัดเตรียมพื้นที่รับสินค้า
 4. การตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า และการจัดพิมพ์บาร์โค๊ด
 5. วิธีและขั้นตอนในการรับ และการตรวจเช็คสินค้า
 6. การรับสินค้าแบบไม่ครบตามจำนวน

การจัดเก็บสินค้า

 1. การตรวจรับสินค้าก่อนจัดเก็บ
 2. การนำสินค้าเก็บในพื้นที่บนชั้นสินค้า
 3. การเก็บสินค้าขายฝาก/สินค้าเคลม
 4. การจัดเก็บแบบFIFO/FEFO/LIFO
 5. การบันทึกBIN CARD/COMPUTER
 6. การโอนย้ายสินค้า
 7. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

การจ่ายสินค้า

 1. ขั้นตอนการจ่ายสินค้า
 2. การเตรียมสินค้าเพื่อจ่าย
 3. การจ่ายแบบFIFO/FEFO/LIFO
 4. การนำสินค้าออกจากพื้นที่การจัดเก็บ
 5. บิลขาย/ใบเบิก/ใบยืม
 6. การบันทึกตัดจ่ายBIN CARD/COMPUTER
 7. การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
 8. การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน)

ขั้นตอนและเทคนิคการทำ CYCLE COUNT

การรับคืนสินค้า และการส่งมอบสินค้า

 1. สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว
 2. เพื่อการตรวจสอบสินค้า
 3. เพื่อเคลม

การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท

 1. สินค้าเคลม
 2. สินค้าที่เคลมแล้วลูกค้าไม่รับสินค้าคืน
 3. รอซ่อม
 4. สินค้าไม่สมบูรณ์

การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

การเตรียมความพร้อมในการตรวจนับสินค้าประจำปี

 1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. การวางแผนและกำหนดทีมในการตรวจนับสินค้า
 3. การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจนับสินค้า
 4. การกำหนดวันหยุดในการตรวจนับสินค้า
 5. ขั้นตอนและวิธีในการตรวจนับสินค้า

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข : การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับ

KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน

การปรับปรุงการทำงานด้วย PDCA

วิทยากร   คุณนนทพัฒน์  โพธี   

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทในเครือ บริษัทคิวทูเอสจำกัด บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Spread the love