สัมมนาฟรี (ภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยี Smart Factory

สัมมนาฟรี (ภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยี Smart Factory และ Connected Industry และเทคโนโลยีใหม่ๆด้าน Logistic และโรงงานของประเทศญี่ปุ่น

สัมมนาวันที่ 8 พ.ค.2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4

Spread the love