หลักสูตร การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Supply chain concept) การสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างกัน (Team relationships) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เทคโนโลยีและกลยุทธ์การขนส่ง

        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า โดยวิเคราะห์เจาะลึกทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้น พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์  สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

เนื้อหาการอบรม

 1. ความหมายและข้อแตกต่างของTransportation, Logisticsและ Supply Chain Management
 2. หลักการบริหารการขนส่งTransportation Management
 3. รูปแบบของการขนส่งTransportation Modes
 4. การวางแผนการขนส่งล่วงหน้า
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าTransportation Costs
 7. กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง
 8. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง
 9. ดัชนีชี้วัดคุณภาพระดับการให้บริการKPI – Key Performance Indicator
 10. ศูนย์กลางกระจายสินค้าและคลังสินค้า
 11. การบริหารการขนส่งสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
 12. การมีจิตใจการให้บริการที่ดีService Mind
 13. อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ
 14. Case Study

 

วิทยากร  อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง