หลักสูตร “เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2” (Workforce Analysis Workshop#2) ราคาพิเศษ 1900.-บาท/ต่อท่าน

 หัวข้อการเรียนรู้ :
+ ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน
+ เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน
+ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังทีได้รับความนิยม
+ การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
+ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง
+ ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง
+ ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน
+ ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี
+ ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน
+ ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษา

……………………….

วิธีการเรียนรู้ :
บรรยายอย่างย่อและซักถาม
อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ
การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : 
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

Spread the love