‘โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่’ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร

หลักสูตรการแปรรูปและการถนอมอาหาร (การดอง,เชื่อม,แช่อิ่มมะยม,มะขาม) ในวันที่ 20 เม.ย. 61 ณ ชุมชนหมู่บ้านปิ่นเจริญ 1
**สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2158 7364

ขอเชิญชวนเกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม ดอนเมือง บางเขน หลักสี่ และลาดพร้าว เข้าอบรมหลักสูตรการแปรรูปและการถนอมอาหาร (การดอง,เชื่อม,แช่อิ่มมะยม,มะขาม) ใน วัน และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามกระบวนการอย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
**สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2158 7364

Spread the love