หลักสูตร : 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

5S FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

หลักสูตร : 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

หลักการเเละเหตุผล

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.  ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น KAIZEN , TQM , QCC , 7 WASTE และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในการทำงาน

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

หัวข้ออบรม

  1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

 เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

  1. หลักการ5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่

องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

    3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ

, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

  1. การทำ5สอย่างมีประสิทธิภาพ

 เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงการทำกิจกรรม 5ส, ที่มีประสิทธิภาพ

  1. การจัดทำเอกสารระบบ5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

รูปเเบบการสอน

ทำกิจกรรมให้เกิดการยอมรับและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับวิทยากร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฉายสไลด์เรียนรู้ประกอบ

 

ระยะเวลา :   หลักสูตร 1 วัน  (6  ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท 

ลงทะเบียน 2  ท่านลดทันที เพียงท่านละ 3,500 บาท 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,000

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
วันที่อบรม 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์
ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน พร้อมรับใบประกาศผ่านการอบรม รับฟรี กระเป๋าผ้า/สมุดโน๊ต/ปากกา

ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM
TEL: 098-820-9929

LINE: @INWTRAINING
WWW.INWTRAINING.COM

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น IN HOUSE TRAINING สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ EMAIL.INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM

Spread the love