หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 เมษายน 2561

ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท

ผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรม:

1. สมัครออนไลน์ทาง https://goo.gl/forms/Z0B7elGRWvfmuu892 หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร อาคาร 20 ชั้น 2

2. ชำระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่ 136-2-81900-3

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ และเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์มาที่ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

กำหนดการหลักสูตร http://odin.pnru.ac.th/inter/index.php?op=detail&vertical=news&opid=335

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE : attmpnru หรือ Facebook https://www.facebook.com/PNIC.Applied.Thai.Traditional.Medicine/

-คุณสมบัติของผู้สมัคร-

1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ากำหนด ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 2 ปี (มีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ)

-เอกสารประกอบการสมัคร-
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
4. ใบรับรองจากสถานประกอบการ (กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.6)
5. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. หลักฐานการชำระเงิน

Spread the love